Pozvánka na členskou schůzi

16.10.2019 08:22

Pozvánka na zasedání členské schůze spolku:

Spolek – ŠERM Liberec, z.s., identifikační číslo: 227 15 436, se sídlem Liberec, Liberec VI – Rochlice, Gagarinova 793/5, PSČ 460 07

která se bude konat dne: 27.11.2019 od 18:00 hod. v tělocvičně Sokolovna Vratislavice na adrese: U Tělocvičny 228, Liberec - Vratislavice

Program jednání:

- změna stanov spolku – čl. VI – nově navrhované znění:

čl. VI
Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku; schází se nejméně jednou ročně.
 2. Členskou schůzi svolává výbor spolku, a to pozvánkou odeslanou poštou nebo na emailovou adresu členům spolku. Pozvánka musí být odeslána členům spolku nejméně 15 dní přede dnem konání schůze a současně musí být v této lhůtě vyvěšena na webových stránkách spolku – www.serm-liberec.cz. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň jedna pětina členů; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor spolku nejpozději do jednoho měsíce (ale ne dříve než za 10 dnů) náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.
 3. Členskou schůzi svolá výbor spolku také, požádá-li o to (písemně) 1/3 členů spolku.
 4. Členská schůze:
  1. schvaluje stanovy spolku a jejich změny, rozhoduje o zániku spolku s likvidací nebo o jeho přeměně; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů spolku
  2. volí a odvolává členy výboru spolku a členy revizní komise
  3. schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a zprávu revizní komise
  4. přijímá nové členy a rozhoduje o vyloučení člena spolku
  5. určuje cíle, formy a konkretizaci činnosti pro další období
  6. stanovuje výši členských příspěvků

- volba členů výboru

- volba členů revizní komise

  Je-li člen spolku nezletilý, nechť se na členskou schůzi dostaví za něj jeho zákonný zástupce.  

V Liberci 15.10.2019

Za Výbor spolku: Petr Brabec, předseda

zveřejněno: 16.10.2019

Zpět